SFLEX "คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง" มูลนิธิกระจกเงา ปีที่ 2

วันที่ 22 ก.พ. 65 ผู้บริหาร และครอบครัวสตาร์เฟล็กซ์ มอบคอมพิวเตอร์ และสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปช่วยเหลือสังคม "สร้างคน สร้างนวัตกรรม สร้างการเรียนรู้ " ให้กับน้องที่ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น