สตาร์เฟล็กซ์ปันน้ำใจให้ผู้พิการ

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือผู้พิการและ ด้อยโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ