ปี 2562 ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของ บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (SFLEX) กล่าวคือคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรให้กระชับ และมีความชัดเจนในสายการทำงานมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบริหารระบบคุณภาพ (QMS)

รวมทั้งบริษัทได้ดำเนินการคัดเลือกและว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิเช่น งานบริหารความเสี่ยง งานสื่อสารองค์กร งานจัดซื้อ และการบริหารต้นทุน เป็นต้น เพื่อยกระดับการทำงานให้ก้าวไปสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การที่บริษัท ได้ประสบความสำเร็จในการนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องการันตีว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีมีฐานะการเงินมั่นคงในระดับหนึ่ง และมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากได้ผ่านการพิจารณาทั้งจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งผู้ถือหุ้นของบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารและพนักงาน จะสามารถนำพา SFLEX ให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (SFLEX) ดำเนินธุรกิจมากว่า 16 ปี ด้วยความมุ่งมั่น ความใส่ใจในคุณภาพ รวมทั้งความเข้าใจและดูแลลูกค้าในทุกๆ รายละเอียด จนปัจจุบัน SFLEX ได้กลายเป็นผู้นำธุรกิจ Flexible Packaging ของประเทศไทย และด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจ ที่มาจากประสบการณ์ตรง และฟังเสียงของลูกค้าอยู่เสมอ SFLEX จึงมีความพร้อมที่จะแข่งขันในระดับสากล

เราให้ความสำคัญในเรื่องเทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นอันดับหนึ่ง เราจึงเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับแนวหน้า SFLEX ตระหนักถึงโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราจึงมีการวางแผนงานให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Green Marketing ซึ่งถือได้ว่าเป็น Mega Trend ที่ สตาร์เฟล็กซ์ให้ความสำคัญ

SFLEX มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจ Flexible Packaging และจะก้าวไปข้างหน้าในฐานะเป็นผู้นำกลุ่มในระดับภาคอาเซียนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์

ประธานกรรมการบริหาร