สตาร์เฟล็กซ์ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) สำหรับสินค้าอุปโภคและสินค้าบริโภคทั้งที่อยู่ในรูปของเหลวและของแห้งตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนมีลักษณะเป็นชั้นฟิล์มหลายชั้น (Multilayer Film) ประกบติดกันตั้งแต่ 2-5 ชั้น โดยใช้กาวหรือเรซิ่นเป็น ตัวประสาน ทำให้มีคุณสมบัติด้านความแข็งแรง ทนความร้อนและความดันสูง มีน้ำหนักเบา สามารถพิมพ์ลวดลายกราฟิกลงบนบรรจุภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของอากาศ ความชี้น แสงแดด และกลิ่นเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ รูปแบบของบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ดังนี้

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่เป็นม้วนฟิล์ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.79 และร้อยละ 81.70 ของรายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนในปี 2561 และปี 2562 ตามลำดับ โดยผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีลักษณะเป็นม้วนฟิล์มที่ผ่านขั้นตอนการพิมพ์และเคลือบ หลังจากนั้นจะนำม้วนฟิล์มดังกล่าวมาผ่าม้วนตามขนาดหน้ากว้างตามที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งขนาดความกว้างสูงสุดของม้วนฟิล์มที่เครื่องผ่าม้วนของบริษัทฯ รองรับได้อยู่ที่ 1,080 มิลลิเมตร ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีเครื่องขึ้นรูปซองของตนเอง โดยบรรจุภัณฑ์รูปแบบม้วนฟิล์มจะต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมกับเครื่องขึ้นรูปซองของลูกค้า เช่น ขนาดหน้ากว้าง ความลื่นของผิวฟิล์ม เป็นต้น เนื่องจากคุณสมบัติดังกล่าวมีผลต่อการทำงานของเครื่องขึ้นรูปซอง ดังนั้นการผลิต บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบของม้วนฟิล์มจึงต้องอาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญในการปรับสูตรฟิล์มและวัตถุดิบหลักอื่นๆ ได้แก่ กาวและหมึก เพื่อให้ได้ม้วนฟิล์มที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามที่ลูกค้ากำหนด และสามารถนำไปใช้กับเครื่องขึ้น รูปซองของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เป็นการนำม้วนฟิล์มที่ผ่านขั้นตอนการพิมพ์และเคลือบมาขึ้นรูปในรูปแบบซองสำเร็จรูปพร้อมที่จะใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Pre Form Pouch จะเป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่มีเครื่องขึ้นรูปซองของตนเอง หรือมีเครื่องขึ้นรูปซองแต่ไม่สามารถรองรับวัสดุของฟิล์มที่นำมาใช้ในการผลิตซองได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ รูปแบบของซองที่บริษัทฯ สามารถผลิตได้มีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ได้แก่

  1. Stand-up pouch, stand-up pouch with zip
  2. 3-sided seal pouch, 3-sided seal pouch with zip
  3. Center seal pouch, center seal & gusset pouch
  4. 4-sided seal pouch
  5. Flat bottom pouch

โครงสร้างรายได้

ประเภทของรายได้ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
- ผลิตภัณฑ์ประเภทม้วน (Roll Form) 1,008.54 85.40 1,096.71 81.04 1,149.73 83.66 1,026.58 80.62
- ผลิตภัณฑ์ประเภทซอง (Pre Form Pouch) 123.78 10.48 164.58 12.16 206.28 15.01 227.36 17.86
รวมรายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน 1,132.32 95.88 1,261.29 93.20 1,356.01 98.67 1,253.94 98.48
รายได้จากการขายอื่น1) 38.08 3.22 76.59 5.66 5.17 0.38 1.70 0.13
รายได้จากการขายรวม 1,170.40 99.10 1,337.87 98.86 1,361.18 99.05 1,255.64 98.61
รายได้อื่น2) 10.60 0.90 15.46 1.14 13.07 0.95 17.71 1.39
รวมรายได้ 1,181.01 100.00 1,353.33 100.00 1,374.25 100.00 1,273.35 100.00

หมายเหตุ:

1)
รายได้จากการขายอื่น ได้แก่ รายได้จากการขายวัตถุดิบ และรายได้จากการรับจ้างเคลือบฟิล์ม เป็นต้น
2)
รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการขายเศษฟิล์ม รายได้จากการขายงานทดลองผลิต (Sample for Sale) รายได้ค่าชดเชยสินค้า รายได้ ค่าเช่า กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ทั้งนี้ รายได้ค่าชดเชยสินค้า ประกอบด้วย ค่าชดเชยที่ได้รับจากSupplier ซึ่งเป็นความเสียหายจากการนำวัตถุดิบไปใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ และค่าชดเชยที่ได้รับจากลูกค้ากรณีที่สั่งผลิตสินค้าเกินกว่าความต้องการ