วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน
ในกลุ่มประเทศ CLMV

พันธกิจ

1
มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
2
มุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยการผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
3
มุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น และมีการขยายธุรกิจเพื่อให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
4
มุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
5
มุ่งมั่นในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้และพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

ค่านิยมองค์กร

Sustainable Growth
พัฒนาและเติบโตแบบยั่งยืน
Passion to Win
ยืนหยัด มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย
Innovative Thinking
ขวนขวาย ริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
Responsibility
รู้ในหน้าที่ มีความรับผิดชอบ
Integrity
อยู่ในกรอบคุณธรรมโปร่งใส
Teamwork
ใส่ใจซึ่งกันและกัน ทำงานเป็นทีม