หากคุณกำลังมองหาโอกาสในการทำงานกับบริษัทที่มีประสิทธิภาพและนวัตกรรมใหม่ ๆ ร่วมงานกับเราที่ สตาร์เฟล็กซ์

การทำงานที่ สตาร์เฟล็กซ์

เราตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้บริษัทสามารถพัฒนาการดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติและจิตสํานึกที่ดี รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน

ตำแหน่งงานว่าง

ประกาศเมื่อวันที่: 01 เมษายน 2564
ประสบการณ์:
 • วางแผน พัฒนางานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของบริษัทและลูกค้า
 • รักษาคุณภาพและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ Global Packaging Trend
คุณสมบัติ:
 • การวิจัยพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ Flexible Packaging
ประกาศเมื่อวันที่: 01 เมษายน 2564
ประสบการณ์:
 • ด้านตรวจสอบคุณภาพสินค้า วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ฟิล์ม
คุณสมบัติ:
 • ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
ประกาศเมื่อวันที่: 01 เมษายน 2564
ประสบการณ์:
 • การเขียนโปรแกรม Dynamic AX, วิเคราะห์ระบบ มีทักษะเขียนภาษา C++, C#,SQL2008
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประกาศเมื่อวันที่: 25 มีนาคม 2564
หน้าที่รับผิดชอบ:
 • ทำงานในส่วนการผลิตตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ได้มาตรฐาน เพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น และสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
คุณสมบัติ:
 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์