หากคุณกำลังมองหาโอกาสในการทำงานกับบริษัทที่มีประสิทธิภาพและนวัตกรรมใหม่ ๆ ร่วมงานกับเราที่ สตาร์เฟล็กซ์

การทำงานที่ สตาร์เฟล็กซ์

เราตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้บริษัทสามารถพัฒนาการดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติและจิตสํานึกที่ดี รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน

ตำแหน่งงานว่าง

ประกาศเมื่อวันที่: 25 มีนาคม 2564
หน้าที่รับผิดชอบ:
  • ทำงานในส่วนการผลิตตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ได้มาตรฐาน เพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น และสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
คุณสมบัติ:
  • ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์