การกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และการเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท สตาร์เฟล็กซ์จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯกระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

ดาวน์โหลด