ลงทุนกับธุรกิจบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ที่มีคุณภาพ ลงทุนกับ SFLEX

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลสำคัญเพื่อนักลงทุน

สิทธิและประโยชน์

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

สอบถามข้อมูล

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุน โปรดติดต่อเราที่:
นาย สมชาย วงศ์รัศมี
(กรรมการ / CFO)
+66 2 708-2555