นาย ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท
พลเอก มนตรี สังขทรัพย์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์
ประธานกรรมการบริหาร
นาย เอก พิจารณ์จิตร
รองประธานกรรมการบริหาร
นายรงค์ หิรัญพานิช
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นาย ขจิตภูมิ สุดศก
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์
กรรมการอิสระ
นาย สมชาย วงศ์รัศมี
ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นาย สมโภชน์ วัลยะเสวี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน