นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท
พลเอกมนตรี สังขทรัพย์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์
ประธานกรรมการบริหาร
นายเอก พิจารณ์จิตร
รองประธานกรรมการบริหาร
นายรงค์ หิรัญพานิช
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายขจิตภูมิ สุดศก
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์
กรรมการอิสระ
นายสมชาย วงศ์รัศมี
ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน