นาย สมชาย วงศ์รัศมี
ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • ปริญญาโท Finance (MBA) University of Dallas
 • ปริญญาเอก Engineering Management Mechanical Engineering Heriot-Watt University

การอบรมหลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Certification Program (DCP) 2560
 • Director Accreditation Program (DAP) 2555

การถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):

 • 500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.06)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

 • - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:

 • - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง:

2560 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน, บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2559
 • กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน, บริษัท สมาร์ทแทกฟริด จำกัด
2558 - 2559
 • กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน, บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2555 - 2558
 • ผู้อานวยการฝ่ายแผนและกลยุทธ์องค์กร, บริษัท สยามพิวรรณ์ จำกัด