นาย ขจิตภูมิ สุดศก
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท
  • International Marketing (MBA)
  • Certificate of Financial Management City University, U.S.A

การอบรมหลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Role of the Chairman Program (RCP) 2563
 • Strategic Board Master Class (SBM) 2563
 • Risk Management Program for Corporate Leader 2562
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) 2561
 • Director Certification Program (DCP) 2561
 • Ethical Leadership Program (ELP) 2558

การถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):

 • 400,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.04)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

 • - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:

 • - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง:

2561 - ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2559
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อธุรกิจธนกิจ, บริษัท ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (เพื่อรายย่อย)
2552 - 2553
 • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต, บริษัท ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (เพื่อรายย่อย)