นาย เอก พิจารณ์จิตร
รองประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (สายทฤษฎี ศศ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท Monetary Policy Middle Tennesee State University (honor)

การอบรมหลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

  • Director Certification Program (DCP) 2560

การถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):

  • 90,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10.97)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

  • - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:

  • - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง:

2563 - ปัจจุบัน
  • กรรมการ / กรรมการบริหาร และรองประธานธรรมการบริหาร, บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2560 - 2563
  • กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2547 - 2559
  • กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่, บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด
2545 - 2562
  • กรรมการ, บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)