นาย สมโภชน์ วัลยะเสวี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท Finance (MBA) University of Dallas
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศโครงการผลิตนักศึกษาร่วมปริญญาเอกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Director Certification Program (DCP) 2563
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) 2561
 • Director Accreditation Program (DAP) 2553

การถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):

 • 2,274,200 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.27)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

 • - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:

 • - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง:

2563 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร, บริษัท เอเชีย พรีซีชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร, บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด
 • กรรมการบริหาร, บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด
 • กรรมการบริหาร, บริษัท กิจการร่วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จำกัด
2561 - 2563
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ, บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด
 • กรรมการอิสระ, บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด
 • กรรมการอิสระ, บริษัท กิจการร่วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จำกัด
2556 - 2563
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท เอเชีย พรีซีชั่น จำกัด (มหาชน)
2548 - 2563
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท เอเชีย พรีซีชั่น จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน
 • กรรมการบริหาร, บริษัท อินโดกูนา (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการบริหาร, บริษัท ทราเวล ครีเอชั่น จำกัด
2555 - ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการ, บริษัท อกริ แอคทีฟ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน
 • กรรมการบริหาร, บริษัท ทราเวล ครีเอชั่น จำกัด
2553 - ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เวียร์ 564 จำกัด
2550 - ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการ, บริษัท วัลวีร์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการจัดทำและติดตามการ บริหารงบประมาณ, สภาผู้แทนราษฎร
2561 - 2562
 • เลขานุการ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตารวจ, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2561 - 2562
 • กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2560 - 2562
 • ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองผู้บริโภค, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ