นาย นพณัทฐ์ มนัสทรงธรรม
กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยสยาม

การอบรมหลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

  • - ไม่มี -

การถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):

  • - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

  • - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:

  • - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง:

2561 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด, บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2560
  • ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด, บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด