นาย พิเชฐพงศ์ ศรีตะปันย์
กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน
  Oklahoma City University สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Corporate Reporting Program (CRP) 2560
 • Board Reporting Program (BRP) 2560

การถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):

 • 230,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0028)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

 • - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:

 • - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง:

2561 - ปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ, บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2551 - 2560
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ, บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด