นาย จรูญ เส็งดอนไพร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

  • - ไม่มี -

การถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):

  • 300,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.03)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

  • - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:

  • - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง:

2561 – ปัจจุบัน
  • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน, บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท, บริษัท แอคเค้าติ้งเพอร์เฟค จำกัด
2555 – 2559
  • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน, บริษัท อีคอทส์ จำกัด