นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์
ประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท International Business St. Louis University, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Finance for Non-Finance Director (FND) 2547
 • Director Accreditation Program (DAP) 2547
 • Director Certification Program (DCP) 2548

การถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562):

 • 204,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 49.76)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

 • - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:

 • - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง:

2546 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท พีเคเอ็น อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
2559 - 2562
 • กรรมการ / ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเคเอ็น อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
2534 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ปริ้นท์ จำกัด (มหาชน)