SFLEX ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เพื่อสนับสนุนการศึกษา ร่วมเป็นเครือข่ายการวิจัย ให้เกิดการเชื่อมโยงทางวิชาการและการปฏิบัติงานจริง สร้างกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน