SFLEX "คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง" มูลนิธิกระจกเงา

วันที่ 29 เม.ย. 64 ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และครอบครัวสตาร์เฟล็กซ์ มอบคอมพิวเตอร์ และสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปช่วยเหลือสังคม "สร้างคน สร้างนวัตกรรม สร้างการเรียนรู้ " ให้กับน้องที่ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น