Moral Business Award 2020
รางวัล องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2020 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2020 จากกระทรวงวัฒนธรรม
First Day Trade 2019
โล่แสดงความยินดีในวัน First Day Trade เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2019
Finansia Initial Public Offering 2019
โล่แสดงความยินดีในวัน First Day Trade เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2019