สตาร์เฟล็กซ์ มุ่งมั่นขยายธุรกิจเพื่อให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่าการดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมกับการ เจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย

ดาวน์โหลด