นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ อย่างระมัดระวังในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง
นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน
ตามที่บริษัทได้มีโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมั่นใจว่า บริษัทมีช่องทางและกระบวนการในการ แจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนที่โปร่งใส ปลอดภัย และเป็นธรรมต่อผู้แจ้งหรือร้องเรียน

แบบฟอร์มการร้องเรียน

ไฟล์แนบ :

แนบไฟล์ (ไฟล์สูงสุด: 2MB อนุญาตให้ใช้ .doc, .docx และ .pdf)