สามารถดาวน์โหลดเอกสาร การประชุมผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุด ได้ที่นี่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบคัดกรองไวรัส COVID-19
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลา การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายงานประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลของผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 นิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับของบริษัท (ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้มอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แผนที่สถานที่ประชุม