สามารถดาวน์โหลดเอกสาร การประชุมผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุด ได้ที่นี่

การเสนอระเบียบวาระการประชุม ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (แบบ ก)
แบบขอเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564