พลเอกมนตรี สังขทรัพย์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประเทศอังกฤษ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประเทศไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Board Nomination and Compensation Program 2563
 • Advance Audit Committee Program (AACP) 2561
 • Director Certification Program (DCP) 2561
 • The Role of Chairman Program (RCP) 2550

การถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):

 • 100,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.01)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

 • - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:

 • - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง:

2561 - ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)