นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์
กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Indianapolis, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

  • Director Certification Program (DCP) 2546

การถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):

  • - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

  • - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:

  • - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง:

2563 - ปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ, บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน
  • กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด