นายรงค์ หิรัญพานิช
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา Finance & Marketing Management มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การอบรมหลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

  • Director Certification Program (DCP) 2563
  • Corporate Governance for Executives (CGE) 2563

การถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):

  • - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

  • - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:

  • - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง:

2563 – ปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
  • Executive Vice President Head of Internal Audit, บริษัท ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (เพื่อรายย่อย)
2556 – 2563
  • Senior Director of Internal Audit Group, บริษัท ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (เพื่อรายย่อย)