นาย ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาตรี Economic Queen's University
 • ปริญญาโท หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 8 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • The Role of Chairman Program (RCP) 2545

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):

 • 2,140,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.26)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

 • - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:

 • - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง:

2561 - ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ, บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน
 • คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง กรรมการรัฐวิสาหกิจ, สำนักนายกรัฐมนตรี
2557 - ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ, บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน
 • รองประธานกรรมการ, มูลนิธิศูนย์วิจัยพัฒนาองค์กรภาครัฐ กระทรวงการคลัง
2550 - ปัจจุบัน
 • นายกสมาคม, สถาบันการศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)